view in publisher's site

Viscosity model for choline chloride‐based deep eutectic solvents

In this work, a viscosity model for choline chloride-based deep eutectic solvents (DESs) was developed. In addition to temperature, the new model presented here considers the composition of the salt in the DES, which was not the case for all previously reported viscosity models. Two forms of the proposed model were optimized and fitted to viscosity experimental data. The developed model was tested using the experimental viscosity values for nine common choline chloride-based DES systems of different hydrogen bond donors. The performance of the model was evaluated using three different statistical indicators, namely average relative deviation, correlation coefficient (R2) and standard deviation. In addition, a significance t-test was also conducted on each of the fitted DES viscosity data. The statistical indicators showed a very good agreement between the model-predicted viscosity and the experimental viscosity values for the DESs with relatively low viscosities (DES1, DES2, DES4 and DES5). For DESs with high viscosities (DES3, DES7, DES8 and DES9), the second model gave better predictions. Overall, this proposed model was capable of predicting DES viscosities for different salt compositions at different temperatures as supported by the statistical significance t-test and other statistical indicators. © 2015 Curtin University of Technology and John Wiley Sons, Ltd.

مدل ویسکوزیته برای choline کلرید & # x۲۰۱۰؛ solvents با ترکیبات eutectic عمیق

در این کار، یک مدل viscosity برای choline eutectic deep با کلراید (DESs)ایجاد شد. علاوه بر دما، مدل جدید ارایه‌شده در اینجا ترکیب نمک را در DES مورد بررسی قرار می‌دهد که این مورد برای تمامی مدل‌های لزجت گزارش‌شده قبلی صدق نمی‌کند. دو شکل از مدل پیشنهادی بهینه و متناسب با داده‌های آزمایشگاهی است. مدل توسعه‌یافته با استفاده از مقادیر ویسکوزیته تجربی برای ۹ سیستم DES - مبتنی بر chloride مختلف برای اهدا کنندگان پیوند هیدروژنی متفاوت تست شد. عملکرد مدل با استفاده از سه شاخص آماری مختلف، یعنی میانگین انحراف نسبی، ضریب همبستگی (R۲)و انحراف استاندارد ارزیابی شد. علاوه بر این، یک آزمون t نیز بر روی هر یک از داده‌های مربوط به لزجت گردابه‌ای ارایه شد. شاخص‌های آماری یک توافق بسیار خوب بین ویسکوزیته پیش‌بینی‌شده مدل و مقادیر ویسکوزیته تجربی برای the با viscosities نسبتا کم (DES۱، DES۲، DES۴ و DES۵)نشان دادند. برای DESs با viscosities بالا (DES۳، DES۷، DES۸ و DES۹)، مدل دوم پیش‌بینی‌های بهتری را ارایه داد. به طور کلی، این مدل پیشنهادی قادر به پیش‌بینی viscosities DES برای ترکیب‌های مختلف نمک در دماهای مختلف و پشتیبانی از آزمون‌های t - test و دیگر شاخص‌های آماری بود. دانشگاه صنعتی Curtin و جان ویلی، با مسئولیت محدود.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.