view in publisher's site

Development of an Undergraduate Curriculum in Mechatronics Systems Engineering

Abstract This paper will share my experience with readers in developing and implementing a new mechatronics curriculum stem in an existing mechanical engineering program at the undergraduate level. Also included are the strategies in initiating, developing and implementing this curriculum stem.

توسعه یک برنامه آموزشی در مهندسی سیستم‌ها

چکیده این مقاله تجربه خود را با خوانندگان در زمینه توسعه و اجرای یک شاخه برنامه‌درسی جدید mechatronics در برنامه مهندسی مکانیک موجود در سطح مقطع کارشناسی، به اشتراک خواهد گذاشت. همچنین استراتژی‌های آغاز، توسعه و اجرای این شاخه برنامه‌درسی نیز گنجانده می‌شوند.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.