view in publisher's site

Model for the Improvement of Knowledge Management Processes Based on the Use of Gamification Principles in Companies in the Software Sector

The Knowledge management is a fundamental and complex process for nowadays organizations. There are several factors that affect its implementation, in practice; the low motivation of people belonging to organizations imposes an interesting challenge to multiple research trends and areas. The approach addressed in this paper to encourage and facilitate people engaged in such process is termed gamification. Gamification is based on games principles. It is useful for solving engagement issues within organizations applied in processes. This paper introduces an adapted model to the conditions of software organizations allowing identification, creation, application, transferring and evaluation of knowledge, using gamification principles. Model application and obtained results are discussed and analyzed, allowing its repeatability by the reader. It was concluded that results of the presented research-in-progress are promising.

مدل بهبود فرایندهای مدیریت دانش براساس استفاده از اصول gamification در شرکت‌ها در بخش نرم‌افزار

مدیریت دانش فرآیند پیچیده و پیچیده‌ای برای سازمان‌ها است. عوامل متعددی وجود دارند که بر پیاده‌سازی آن تاثیر می‌گذارند، در عمل؛ انگیزه پایین افرادی که به سازمان‌ها تعلق دارند یک چالش جالب برای گرایش‌ها و حوزه‌های تحقیقاتی چندگانه تحمیل می‌کند. رویکرد مطرح‌شده در این مقاله، تشویق و تسهیل افرادی است که درگیر چنین فرایندی هستند. gamification براساس اصول بازی‌ها است. این روش برای حل مسایل تعامل در سازمان‌های اعمال‌شده در فرآیندها مفید است. این مقاله یک مدل سازگار با شرایط سازمان‌های نرم‌افزاری را معرفی می‌کند که اجازه شناسایی، ایجاد، کاربرد، انتقال و ارزیابی دانش با استفاده از اصول gamification را می‌دهد. کاربرد مدل و نتایج به‌دست‌آمده مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و تکرار پذیری آن توسط خواننده را میسر می‌سازد. نتیجه گرفته شد که نتایج تحقیقات انجام‌شده در زمینه پیشرفت امیدوارکننده است.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.