view in publisher's site

In vitro sensitivity of Verticillium fungicola to selected fungicides

حساسیت vitro به Verticillium fungicola برای انتخاب fungicides

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Agronomy and Crop Science
 • ترجمه مقاله Agronomy and Crop Science
 • مقاله زراعت و علوم زراعی
 • ترجمه مقاله زراعت و علوم زراعی
 • مقاله Plant Science
 • ترجمه مقاله Plant Science
 • مقاله علوم گیاهی
 • ترجمه مقاله علوم گیاهی
 • مقاله Microbiology
 • ترجمه مقاله Microbiology
 • مقاله میکروبیولوژی
 • ترجمه مقاله میکروبیولوژی
 • مقاله Applied Microbiology and Biotechnology
 • ترجمه مقاله Applied Microbiology and Biotechnology
 • مقاله میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی
 • ترجمه مقاله میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی
 • مقاله Veterinary (miscalleneous)
 • ترجمه مقاله Veterinary (miscalleneous)
 • مقاله دامپزشکی (متفرقه)
 • ترجمه مقاله دامپزشکی (متفرقه)
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.