view in publisher's site

Isolation, identification, and accumulation of 2-acetamidophenol in liquid cultures of the wheat take-all biocontrol agent Pseudomonas fluorescens 2-79

Isolation، شناسایی و تجمع ۲ - acetamidophenol در فرهنگ‌های مایع کشت گندم - همه agent های سودوموناس fluorescens fluorescens ۲ - ۷۹

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.