view in publisher's site

A Randomized Micro-trial of a Loving-Kindness Meditation to Help Parents Respond to Difficult Child Behavior Vignettes

یک آزمایش میکرو تصادفی از یک روش درمانی موثر برای کمک به والدین برای برگرداندن رفتار کودکان به ویژگی‌های دشوار

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.