view in publisher's site

L p,q -norm estimates associated with Burkholder’s inequalities

برآورده‌ای L p، q - نرم مربوط به نابرابری‌های بورکهولدر

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.