view in publisher's site

Two-shaft stationary gas turbine engine gas path diagnostics using fuzzy logic

Our objective was to develop a Fuzzy logic (FL) based industrial two-shaft gas turbine gas path diagnostic method based on gas path measurement deviations. Unlike most of the available FL based diagnostic techniques, the proposed method focused on a quantitative analysis of both single and multiple component faults. The data required to demonstrate and verify the method was generated from a simulation program, tuned to represent a GE LM2500 engine running at an existing oil & gas plant, taking into account the two most common engine degradation causes, fouling and erosion. Gaussian noise is superimposed into the data to account measurement uncertainty. Finally, the fault isolation and quantification effectiveness of the proposed method was tested for single, double and triple component fault scenarios. The test results show that the implanted single, double and triple component fault case patterns are isolated with an average success rate of 96 %, 92 % and 89 % and quantified with an average accuracy of 83 %, 80 % and 78.5 %, respectively.

عیب‌یابی و تشخیص مسیر کوره گاز ثابت دو شفت با استفاده از منطق فازی

هدف ما ایجاد یک منطق فازی (FL)براساس روش‌های تشخیص مسیر گاز توربین دو شفت مبتنی بر انحراف مسیر گازی است. بر خلاف بسیاری از تکنیک‌های تشخیصی مبتنی بر FL، روش پیشنهادی بر تجزیه و تحلیل کمی خطاهای مولفه‌های منفرد و چندگانه متمرکز بود. داده‌های مورد نیاز برای نشان دادن و تایید روش تولید شده از یک برنامه شبیه‌سازی، تنظیم‌شده برای نشان دادن موتور LM۲۵۰۰ GE که در کارخانه گاز & نفت موجود اجرا می‌شود، با در نظر گرفتن دو عامل تخریب موتور مشترک، رسوب و فرسایش را در نظر می‌گیرد. نویز گاوسی به داده‌ها اضافه می‌شود تا عدم قطعیت اندازه‌گیری در نظر گرفته شود. در نهایت، جداسازی خطا و مقدار کمی سازی روش پیشنهادی برای سناریوهای خطای تکی، دوگانه و سه‌گانه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج تست نشان می‌دهد که الگوی مورد خطای تکی، دوگانه و سه‌گانه، با نرخ میانگین موفقیت ۹۶ %، ۹۲ % و ۸۹ % و با دقت متوسط ۸۳ %، ۸۰ % و ۷۸.۵ %، مجزا شده‌است.
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.