view in publisher's site

Evaluation of the efficiency of a heat recovery steam generator via computational simulations of off-design operation

ارزیابی بازده یک مولد بخار بازیافت حرارت از طریق شبیه‌سازی محاسباتی عملیات خارج از طراحی

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.