view in publisher's site

Training of project managers: current practice and future developments in Denmark. International Journal of Project Management, 7(4), 205–208

آموزش مدیران پروژه: عمل کنونی و پیشرفت‌های آینده در دانمارک. مجله بین‌المللی مدیریت پروژه، ۷ (۴)، ۲۰۵ - ۲۰۸

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.