view in publisher's site

Adjuvant properties of non-phospholipid liposomes (Novasomes®) in experimental animals for human vaccine antigens

Non-phospholipid liposomes composed of dioxyethylene cetyl ether, cholesterol and oleic acid were evaluated as adjuvants with human vaccine antigens, tetanus toxoid (TT) and diphtheria toxoid (DT), in mice and rabbits. Antigens encapsulated in or mixed with liposomes elicited antitoxin levels similar to those elicited by antigens given with Freund's adjuvant or adsorbed onto aluminum phosphate. All liposomal antigen preparations, antigen given with Freund's adjuvant or adsorbed onto aluminum phosphate, elicited significantly higher IgG antibodies and antitoxin levels than soluble antigens in mice after a single injection and in rabbits after each of three injections. TT encapsulated in liposomes elicited sustained anti-TT IgG antibody levels in mice after a single injection as compared to TT mixed with liposomes. TT mixed with or encapsulated within liposomes containing monophosphoryl lipid Alsqualene or squalene alone, as well as aluminum phosphate adsorbed TT elicited greater primary responses in mice than TT mixed with or encapsulated within plain liposomes. Liposomal TT preparations produced a slightly higher anamnestic response in mice than aluminum phosphate adsorbed TT. Subclass analysis of anti-TT antibodies showed that the majority of the antibodies belong to IgG1 subclass. Liposomal TT preparations, particularly those with encapsulated monophosphoryl lipid Alsqualene or squalene alone, consistently elicited higher levels of anti-TT IgG2a and IgG2b than aluminum phosphate adsorbed or soluble TT. None of the preparations elicited IgG3 or IgM antibodies. It appears that non-phospholipid liposomes are as potent adjuvants as the currently employed adjuvant for human vaccines (aluminum phosphate) or a benchmark adjuvant for experimental immunology (Freund's adjuvant), and may be able to modulate the immune response towards the Th1 type.

بررسی خواص adjuvant - (Novasomes)در حیوانات آزمایشگاهی برای آنتی‌ژن نوع انسان

liposomes Non متشکل از dioxyethylene cetyl اتر، کلسترول و اولئیک اسید به صورت adjuvants با آنتی‌ژن‌های متفاوت واکسن انسانی، tetanus toxoid (TT)و دیفتری toxoid (DT)، در موش‌ها و خرگوش‌ها ارزیابی شدند. Antigens که در یا مخلوط با liposomes مخلوط شده، سطوح antitoxin مشابه با those که توسط آنتی‌ژن داده‌شده با Freund's adjuvant یا جذب‌شده بر روی فسفات آلومینیوم ایجاد شد. تمام preparations liposomal آنتی‌ژن، آنتی‌ژن با Freund's adjuvant یا جذب‌شده بر روی فسفات آلومینیوم، به طور معنی‌داری برابر با آنتی‌بادی IgG و levels نسبت به آنتی‌ژن محلول در موش‌ها پس از تزریق تک و خرگوش‌ها پس از هر سه تزریق، استخراج شد. TT که در liposomes کپسوله شده بود، پس از تزریق منفرد در مقایسه با TT مخلوط با liposomes، سطح آنتی‌بادی IgG - را در موش‌ها حفظ کرد. TT ترکیب با یا کپسوله شده در liposomes حاوی monophosphoryl لیپید و یا squalene را به تنهایی، و همچنین aluminum فسفات aluminum TT واکنش‌های اولیه بزرگ‌تر را در موش‌ها نسبت به TT مخلوط با یا encapsulated در within ساده نشان می‌دهد. liposomal TT یک واکنش anamnestic بالاتری را در موش‌ها نسبت به فسفات آلومینیوم جذب‌شده انجام داد. آنالیز Subclass of - نشان داد که اکثر آنتی‌بادی به زیر رده IgG۱ تعلق دارند. liposomal به طور مداوم سطوح بالاتری از IgG۲a anti monophosphoryl و squalene را نسبت به adsorbed فسفات آلومینیوم و یا TT قابل‌حل نشان می‌دهد. هیچ یک از این آمادگی‌ها برای IgG۳ یا آنتی‌بادی IgM انجام نشد. به نظر می‌رسد که liposomes non به عنوان adjuvants برای واکسن‌های انسانی (فسفات آلومینیوم)یا یک معیار benchmark برای immunology تجربی (Freund's adjuvant)فعال هستند و ممکن است قادر به مدل‌سازی پاسخ ایمنی به نوع Th۱ باشند.
ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.