view in publisher's site

Cellulase families revealed by hydrophobic cluster analysi

The amino acid sequences of 21 β-glycanases have been compared by hydrophobic cluster analysis. Six families of cellulases have been identified on the basis of primary structure homology: (A) endoglucanases B, C and E of Clostridium thermocellum; endoglucanases of Erwinia chrysanthemi and Bacillus sp.; endoglucanase III of Trichoderma reesei; endoglucanase I of Schizophyllum commune; (B) cellobiohydrolase II of T. reesei; endoglucanases of Cellulomonas fimi and Streptomyces sp; (C) cellobiohydrolases I of T. reesei and of Phanerochaete chrysosporium; endoglucanase I of T. reesei; (D) endoglucanase A of C. thermocellum and an endoglucanase from Ce. uda; (E) endoglucanase D of C. thermocellum and an endoglucanase from Pseudomonas fluorescens; (F) xylanases of C. thermocellum and of Cryptococcus albidus and the cellobiohydrolase of Ce. fimi. For each family, conserved potentially catalytic residues have been listed and previous allocations of the active-site residues are evaluated in the light of the alignment of the amino acid sequences. A strong homology is also reported for the putative cellulose-binding domains of cellulases of Ce. fimi and of P. fluorescens.

خانواده‌های سلولز با استفاده از آنالیز خوشه‌ای آبگریز مشخص شدند.

توالی‌های آمینواسیدی ۲۱ β - گلیکوکاین‌ها با آنالیز خوشه‌ای آبگریز مقایسه شده‌اند. شش خانواده از سلولازها براساس ساختار اولیه همولوژی شناسایی شده‌اند: (A)اندوگلوکونازهای B، C و E از ترموسلوم کلاستریدیوم؛ اندوگلوکونازهای Erwinia chrysanthemi و bacillus sp. ؛ endoglucanase III از Trichoderreesei؛ endoglucanase I از Schizophyllum کمون؛ (B)cellobiohydrolase II از T. reesei؛ اندوگلوکاناز های سلولز فیمی و استرپتومایسس sp؛ (C)سلوبیوهیدرولازهای I از T. reesei و Phanerochaete chrysosporium؛ endoglucanase I از T. reesei؛ (D)endoglucanase A از C. ترموسلوم و اندوگلوکاناز از Ce. دی؛ (E)اندوگلوکوناز D از C. ترموسلوم و اندوگلوکاناز از سودوموناس فلورسنس؛ (F)زایلاناز های C. ترموسلوم و کریپتوکوکوس البیدین و سلوبیوهیدرولاز Ce. fyi. برای هر خانواده، پسماندهای کاتالیتیک بالقوه حفاظت‌شده فهرست شده‌اند و تخصیص قبلی پسماندهای محل فعال با توجه به هم ترازی توالی‌های آمینو اسید ارزیابی می‌شوند. یک همولوژی قوی نیز برای حوزه‌های احتمالی متصل شونده به سلولز سلولازهای Ce گزارش شده‌است. فیمی و پی. fluorescens بودند.
ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله General Medicine
  • ترجمه مقاله General Medicine
  • مقاله طب عمومی
  • ترجمه مقاله طب عمومی
  • مقاله Genetics
  • ترجمه مقاله Genetics
  • مقاله ژنتیک
  • ترجمه مقاله ژنتیک
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.