view in publisher's site

Creep-fatigue crack propagation tests of SUS304 and Ti-17 under load control and crack center opening displacement control using A.C. electric potential method (In Japanese: English abstract) : 44938 Yang, W.; Ohtani, R. Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 38, No. 435, pp. 1409–1414 (Jun. 1990)

آزمون‌های خزش خزش "خزش" و تی - ۱۷ تحت کنترل بار و مرکز ترک با استفاده از روش پتانسیل الکتریکی (در زبان ژاپنی: English یانگ): ۴۴۹۳۸ یانگ، W. ؛ Ohtani، R. مجله مطالعات علوم مواد، ژاپن، جلد ۳. ۳۸، شماره ۴۳۵، صفحات. ۱۴۰۹ - ۱۴۱۴ (ژوئن ۱۹۹۰)

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.