view in publisher's site

Introduction to Multivariate Curve Resolution

This article introduces the general concepts of multivariate curve resolution (MCR). The key concepts of the curve resolution problem and the general features of MCR reported in the literature are described. Basic approaches to find the underlying pure component responses are outlined, and these are based on using either a rotation matrix or iterative methods. The historical origins of MCR methods are discussed and a general discussion of the ambiguities inherent in the method is provided. The article closes with a description of several applications of MCR methods.

مقدمه‌ای بر قطعنامه منحنی چند متغیره

این مقاله مفاهیم کلی رزولوشن منحنی چند متغیره (MCR)را معرفی می‌کند. مفاهیم کلیدی مساله حل منحنی و ویژگی‌های کلی MCR گزارش‌شده در مقالات تشریح شده‌اند. رویکردهای اساسی برای یافتن پاسخ‌های اجزای خالص اساسی مشخص شده‌اند، و اینها براساس استفاده از یک ماتریس چرخش یا روش‌های تکراری هستند. ریشه‌های تاریخی روش‌های MCR مورد بحث قرار گرفته و یک بحث کلی از ابهامات موجود در این روش ارائه شده‌است. این مقاله با توصیفی از چندین کاربرد روش‌های MCR پایان می‌یابد.
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.