view in publisher's site

Strategic intent: investment and competitive factors

:In this chapter, we investigate investment and competitive factors for strategic intent, including investment mode, shareholding ratio, growth and development factors, competitive mandate, competitive advantages and competitive advantage initiatives. We present findings and analysis on strategic intent, and summarise them in a table.

قصد استراتژیک: سرمایه‌گذاری و عوامل رقابتی

در این فصل به بررسی سرمایه‌گذاری و عوامل رقابتی برای قصد استراتژیک شامل حالت سرمایه‌گذاری، نسبت سهام، عوامل رشد و توسعه، اختیارات رقابتی، مزیت‌های رقابتی و ابتکارات مزیت رقابتی می‌پردازیم. ما یافته‌ها و تحلیل‌ها را در مورد قصد استراتژیک ارائه می‌دهیم و آن‌ها را در یک جدول خلاصه می‌کنیم.
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.