view in publisher's site

Non-spectrophotometric methods for the determination of Vitamin C

In view of the widespread use of Vitamin C, a large number of methods have been developed for quantifying Vitamin C contents in natural and fortified food samples and pharmaceuticals. It is therefore essential to assess these methods. Accordingly, this paper reviews non-spectrophotometric methods.

روش‌های غیر اسپکتروفتومتری برای اندازه‌گیری ویتامین C

با توجه به استفاده گسترده از ویتامین C، تعداد زیادی از روش‌ها برای کمی کردن محتوای ویتامین C در نمونه‌های غذایی طبیعی و غنی‌شده و داروسازی توسعه داده شده‌است. بنابراین ارزیابی این روش‌ها ضروری است. بر این اساس، این مقاله روش‌های غیر اسپکتروفتومتری را بررسی می‌کند.
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.