view in publisher's site

INVESTIGATIONS OF THE CRYSTALLINITY OF PA-6/SPS BLENDS BY X-RAY DIFFRACTION AND DSC METHODS

نقض قوانین مربوط به PA - ۶ / SPS، با استفاده از روش‌های X و DSC بررسی می‌شوند.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.