view in publisher's site

EMG signal decomposition: how can it be accomplished and used?

Electromyographic (EMG) signals are composed of the superposition of the activity of individual motor units. Techniques exist for the decomposition of an EMG signal into its constituent components. Following is a review and explanation of the techniques that have been used to decompose EMG signals. Before describing the decomposition techniques, the fundamental composition of EMG signals is explained and after, potential sources of information from and various uses of decomposed EMG signals are described.

تجزیه سیگنال EMG: چگونه می توان از آن استفاده کرد و مورد استفاده قرار گرفت؟

سیگنال‌های Electromyographic (EMG)از برهم‌نهی فعالیت واحدهای حرکتی مجزا تشکیل شده‌اند. این روش‌ها برای تجزیه یک سیگنال EMG به اجزای سازنده آن وجود دارند. شکل زیر یک مرور و توضیح تکنیک‌هایی است که برای تجزیه و تحلیل سیگنال‌های EMG به کار گرفته شده‌اند. قبل از تشریح تکنیک‌های تجزیه، ترکیب اساسی سیگنال‌های EMG توضیح داده شد و پس از آن، منابع بالقوه اطلاعات و استفاده‌های مختلف از سیگنال‌های EMG به شرح زیر شرح‌داده شده‌اند.
ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Neuroscience (miscellaneous)
 • ترجمه مقاله Neuroscience (miscellaneous)
 • مقاله علوم عصبی (متفرقه)
 • ترجمه مقاله علوم عصبی (متفرقه)
 • مقاله Clinical Neurology
 • ترجمه مقاله Clinical Neurology
 • مقاله عصب‌شناسی بالینی
 • ترجمه مقاله عصب‌شناسی بالینی
 • مقاله Biophysics
 • ترجمه مقاله Biophysics
 • مقاله بیوفیزیک
 • ترجمه مقاله بیوفیزیک
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.