view in publisher's site

Genetic characterization and population structure of maize populations using SSR markers

شناسایی ژنتیکی و ساختار جمعیتی جمعیت‌های ذرت با استفاده از نشانگرهای SSR

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.