view in publisher's site

An analysis of the value of cash flow statements of New Zealand pension schemes

Superannuation (pension, retirement) schemes (plans) are required to report their earnings on a fair-value basis, reflecting recent shifts toward fair-value reporting in financial reporting. Fair-value earnings of such schemes include realised earnings and unrealised changes in values of assets and liabilities (unrealised earnings). This study examines the relation between components of fair-value earnings (realised and unrealised) and cash flows of 161 New Zealand defined benefit schemes for the financial year 1998. The findings of the study include that realised earnings are negatively associated with unrealised earnings and positively associated with cash flows from operations, but no association is found between unrealised earnings and cash flows from operations. This suggests that fair-value reporting has reduced the informational disparity between realised earnings and operating cash flows and therefore the reporting of cash flows information may not provide users with different information from reported in realised earnings. However, the results suggest that unrealised earnings provide additional information to users.

تحلیل ارزش اظهارات جریان نقدی طرح‌های بازنشستگی نیوزلند

طرح‌های Superannuation (بازنشستگی، بازنشستگی)(طرح‌ها)برای گزارش درآمد خود بر مبنای ارزش منصفانه مورد نیاز است، که نشان‌دهنده تغییرات اخیر به سمت گزارش دهی ارزش منصفانه در گزارش مالی است. درآمده‌ای حاصل از ارزش منصفانه چنین طرح‌هایی شامل درآمده‌ای تحقق یافته و تغییرات unrealised در مقادیر دارایی‌ها و بدهی‌ها (درآمده‌ای بودجه‌ای)می‌شود. این مطالعه به بررسی رابطه بین مولفه‌های درآمده‌ای حاصل از ارزش بازار (پی پی پی و unrealised)و جریان‌های نقدی ۱۶۱ الگوی سود تعریف‌شده برای سال مالی ۱۹۹۸ می‌پردازد. یافته‌های این تحقیق شامل این است که درآمده‌ای تحقق یافته به طور منفی با درآمده‌ای unrealised مرتبط بوده و ارتباط مثبتی با جریان نقدینگی از عملیات دارد، اما هیچ ارتباطی بین درآمده‌ای بودجه‌ای و جریان‌های نقدی عملیاتی وجود ندارد. این امر نشان می‌دهد که گزارش ارزش منصفانه اختلاف اطلاعاتی بین درامدها و گردش‌های نقدی عملیاتی را کاهش داده و بنابراین گزارش اطلاعات جریان نقدی ممکن است کاربران را با اطلاعات مختلف از گزارش‌شده در درآمده‌ای تحقق یافته تامین نکند. با این حال، نتایج نشان می‌دهد که درآمده‌ای یکنواخت‌تر، اطلاعات بیشتری را برای کاربران فراهم می‌کند.
ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Accounting
  • ترجمه مقاله Accounting
  • مقاله حسابداری
  • ترجمه مقاله حسابداری
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.