view in publisher's site

Identification and pathogenicity of Fusarium spp. in row crops in Nebraska

Highlights•Ten species of Fusarium are associated with root rot in row crops in Nebraska.•F. oxysporum, F. graminearum, F. accuminatum, F. equiseti, F. avenaceum, F. proliferatum, and F. solani cause Fusarium root rot in corn, soybean, and wheat crops.•F. oxysporum is the most abundant species while F. graminearum presents the highest risk of causing root rot in Nebraska.•Cross-pathogenicity of Fusarium spp. among corn, soybean, and wheat crops is high.AbstractFusarium spp. comprise multiple pathogenic fungi that cause root rot in row crops, including corn, soybean, and wheat, and have wide geographic and host ranges. Studies to identify which Fusarium spp. are the prevalent disease-causing pathogens in a given region are important for developing disease management strategies. This study aimed i) to isolate, identify, and determine the intraspecific diversity of Fusarium spp. associated with root rot in corn, soybean, and wheat crops in Nebraska and ii) to determine the cross-pathogenicity of recovered isolates among these crops. In 2015 and 2016, 137 isolates were obtained from 20 counties in Nebraska and 62 of which represented all morphological groups were selected and identified by sequencing of the internal transcribed spacer regions of rDNA and the beta tubulin. The pathogenicity of 28 isolates in corn, soybean, and wheat crops was evaluated. Among the 11 phylogenetically distinct species identified, F. oxysporum was the most abundant, followed by F. graminearum and F. acuminatum, and these species are found in all geographic regions of Nebraska. However, F. graminearum was considered to be the most virulent species because five of the eight most virulent strains that demonstrated cross-pathogenicity among the three crops were F. graminearum strains. Other identified species were F. solani, F. equiseti, F. redolens, F. fujikuroi, F. avenaceum, F. culmorum, F. verticillioides, and F. sporotrichioides.

شناسایی و بیماریزایی گونه‌های Fusarium. در نبراسکا به کشت ردیفی مشغول بود.

نکات برجسته: ده گونه از Fusarium با پوسیدگی ریشه در محصولات ردیفی در نبراسکا مرتبط هستند. * F. oxysporum، F. graminearum، F. accuminatum، F. equiseti، F. avenaceum، F. proliferatum و F. solani باعث پوسیدگی ریشه فوزاریوم در گیاهان ذرت، سویا و گندم می‌شود. * F. oxysporum و F. graminearum بیش‌ترین خطر ایجاد پوسیدگی ریشه را در نبراسکا نشان داد. * بیماریزایی متقابل گونه‌های فوزاریوم. در میان محصولات ذرت، سویا و گندم، گونه‌های. قارچ‌های بیماری زای متعددی وجود دارند که باعث پوسیدگی ریشه در گیاهان ردیفی از جمله ذرت، سویا و گندم می‌شوند و دامنه میزبانی و جغرافیایی وسیعی دارند. مطالعاتی برای شناسایی گونه‌های فوزاریوم. پاتوژن های شایع بیماری زا در یک منطقه خاص برای توسعه استراتژی‌های مدیریت بیماری اهمیت زیادی دارند. این مطالعه با هدف جداسازی، شناسایی و تعیین تنوع درون گونه‌ای گونه‌های فوزاریوم انجام شد. به منظور تعیین بیماری‌زایی جدایه های به‌دست‌آمده در این گیاهان، جدایه های به‌دست‌آمده از گیاهان ذرت، سویا و گندم در نبراسکا و ۲ مورد ارزیابی قرار گرفتند. در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، ۱۳۷ جدایه از ۲۰ شهرستان در نبراسکا به دست آمد که ۶۲ مورد از آن‌ها نشان‌دهنده تمام گروه‌های مورفولوژیکی بودند که با تعیین توالی نواحی میانی رونویسی داخلی rDNA و بتا توبولین شناسایی شدند. بیماریزایی ۲۸ جدایه در محصولات ذرت، سویا و گندم ارزیابی شد. F. oxysporum و به دنبال آن f. graminearum و f. acuminatum و این گونه‌ها در تمام مناطق جغرافیایی نبراسکا یافت می‌شوند. با این حال، F. graminearum به عنوان بیماری زاترین گونه شناخته شد، زیرا پنج جدایه از هشت جدایه بیماری زا که بیماری‌زایی متقاطع را در بین سه محصول نشان دادند، F. graminearum شناسایی شدند. سایر گونه‌های شناسایی‌شده F. solani، F. equiseti، F. redolens، F. fujikuroi، F. avenaceum، F. culmorum، F. verticillioides و F. sportrichioides بود.
ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.