view in publisher's site

Corrigendum to ‘Comparison of slow sand filtration and microfiltration as pretreatments for inland desalination via reverse osmosis’ [Desalination 334 (2014) 1–9]

corrigendum به "مقایسه فیلتراسیون با sand کند و microfiltration به عنوان pretreatments برای نمک‌زدایی از سطح داخلی از طریق اسمز معکوس" [ Desalination ۳۳۴ (۲۰۱۴)۱ - ۱ ]

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.