view in publisher's site

Mechanism and countermeasures of domino-like failure in underground pre-fabricated structures

Highlights•The complex interaction between multi-body structure and soil medium was modeled.•The domino-like failure of UPS is reproduced and the mechanism behind is made clear.•Countermeasures against the domino-like failure of UPSs are proposed and discussed.AbstractProgressive failure frequently occurs in underground pre-fabricated structures (UPSs), and its mode looks like a line of dominos falling. However, due to the complex interaction between the soil medium and the multi-body structure, the mechanism behind the domino-like failure in UPSs remained unclear. In this article, the domino-like failure in an UPS was simulated and reproduced using coupled Eulerian-Lagrangian (CEL) modelling technique. By analysing the loads on the UPS, the mechanism behind the domino-like failure became clear. Confronting the inherent limitations of the UPS, several countermeasures against domino-like failure were then proposed, and their effectiveness was further discussed.

مکانیزم countermeasures و اقدامات متقابل مانند شکست در سازه‌های پیش از ساخته در زیر زمین

هایلایت ها * تعامل پیچیده بین ساختار چند بدنه و محیط خاک مدل‌سازی شد. * شکست دومینو مانند UPS باز تولید می‌شود و مکانیزم پشت آن روشن می‌شود. * در برابر شکست دومینو مانند UPSs، پیشنهاد می‌شود و شکست ractProgressive به طور مکرر در سازه‌های پیش‌ساخته از پیش ساخته (UPSs)رخ می‌دهد، و حالت آن شبیه به خطی از افتادن dominos است. با این حال، به دلیل تعامل پیچیده بین محیط خاک و ساختار چند وجهی، مکانیزم پشت سر domino مانند در UPSs مشخص نیست. در این مقاله، شکست domino مانند در یک UPS شبیه‌سازی شده و با استفاده از تکنیک مدلسازی اولری لاگرانژی - لاگرانژی (cel)همراه شده‌است. با تجزیه و تحلیل بارها در UPS، مکانیسم پشت سر domino مانند شکست روشن شد. در مواجهه با محدودیت‌های ذاتی UPS، اقدامات متقابل متعددی علیه شکست دومینو در نظر گرفته شد و اثربخشی آن‌ها بیشتر مورد بحث قرار گرفت.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.