view in publisher's site

High porosity and low thermal conductivity high entropy (Zr0.2Hf0.2Ti0.2Nb0.2Ta0.2)C

Porous ultra-high temperature ceramics (UHTCs) are promising for ultrahigh-temperature thermal insulation applications. However, the main limitations for their applications are the high thermal conductivity and densification of porous structure at high temperatures. In order to overcome these obstacles, herein, porous high entropy (Zr0.2Hf0.2Ti0.2Nb0.2 Ta0.2)C was prepared by a simple method combing in-situ reaction and partial sintering. Porous high entropy (Zr0.2Hf0.2Ti0.2Nb0.2Ta0.2)C possesses homogeneous microstructure with grain size in the range of 100-500 nm and pore size in the range of 0.2-1 μm, which exhibits high porosity of 80.99%, high compressive strength of 3.45 MPa, low room temperature thermal conductivity of 0.39 W·m-1 K-1, low thermal diffusivity of 0.74 mm2·s-1 and good high temperature stability. The combination of these properties renders porous high entropy (Zr0.2Hf0.2Ti0.2Nb0.2Ta0.2)C promising as light-weight ultrahigh temperature thermal insulation materials.

تخلخل بالا و ضریب هدایت حرارتی پایین (zr۰. ۲ Hf۰. ۲ ti۰. ۲ Nb۰. ۲ Ta۰. ۲)C

سرامیک‌های فوق دمای بسیار بالا (UHTCs)برای کاربردهای عایق گرمایی ultrahigh - حرارتی امیدبخش هستند. با این حال، محدودیت‌های اصلی برای کاربرد آن‌ها رسانایی حرارتی بالا و چگالش ساختار متخلخل در دماهای بالا می‌باشد. برای غلبه بر این موانع، در اینجا، آنتروپی زیاد متخلخل (zr۰. ۲ Hf۰. ۲ ti۰. ۲ Nb۰. ۲ Ta۰. ۲)C به وسیله یک روش ساده در واکنش درجا و تف جوشی نسبی تهیه شد. آنتروپی زیاد (zr۰). ۲ Hf۰. ۲ ti۰. ۲ Nb۰. ۲ Ta۰. ۲)C دارای ساختاری همگن با اندازه دانه در گستره ۱۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر و اندازه منفذ در دامنه ۰.۲ تا ۱ μm می‌باشد که دارای تخلخل زیاد ۸۰.۹۹ %، قدرت تراکم بالای ۴۵ / ۳ K - ۱ K - ۱ K - ۱، ضریب نفوذ حرارتی پایین ۰.۷۴ mm۲، S - ۱ و پایداری دمای بالا می‌باشد. ترکیب این ویژگی‌ها آنتروپی زیاد متخلخل (zr۰ را نشان می‌دهد. ۲ Hf۰. ۲ ti۰. ۲ Nb۰. ۲ Ta۰. ۲)c که به عنوان مواد عایق گرمایی با وزن کم وعده داده می‌شود.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.