view in publisher's site

Sensitivity analysis with MC simulation for the failure rate evaluation and reliability assessment. Measurement, 74, 150–158

تحلیل حساسیت با استفاده از شبیه‌سازی MC برای ارزیابی نرخ شکست و ارزیابی قابلیت اطمینان. اندازه‌گیری، ۷۴، ۱۵۰ - ۱۵۸

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.