view in publisher's site

Prediction of asphaltene precipitation using support vector regression tuned with genetic algorithms. Petroleum, 2(3), 301–306

پیش‌بینی رسوب آسفالتین با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان با الگوریتم های ژنتیک. نفت، ۲ (۳)، ۳۰۱ - ۳۰۶

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.