view in publisher's site

The effectiveness of anger management skills training on reduction of aggression in adolescents

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of anger management skills training on reducing level of aggression in high school students. The sample of the study consisted of 40 high school students, 20 of whom were the experimental group, while the other 20 being control. Experimental group received 10 session's of anger management skills training, while control group didn’t receive any intervention. The results revealed that the anger management skills training are able to decrease total aggression, aggressive behaviours and thoughts in high school students. Implications for practice are discussed.

اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری نوجوانان

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت خشم بر کاهش میزان پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی بود. نمونه پژوهش شامل ۴۰ دانش‌آموز دبیرستانی بود که ۲۰ نفر از آن‌ها گروه آزمایش و ۲۰ نفر دیگر گروه کنترل بودند. گروه آزمایش ۱۰ جلسه آموزش مهارت‌های مدیریت خشم دریافت کرد، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های مدیریت خشم می‌تواند پرخاشگری کلی، رفتارهای پرخاشگرانه و افکار دانش آموزان دبیرستانی را کاهش دهد. مفاهیم برای عمل مورد بحث قرار می‌گیرند.
ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.