view in publisher's site

Characteristics of Fast ion beam in Neon and Argon filled plasma focus correlated with Lee Model Code. Vacuum, 169, 108916

ویژگی‌های تیر یون سریع در Neon و Argon پلاسمای پر شده پلاسما با کد مدل لی مرتبط است. خلا، ۱۶۹، ۱۰۸۹۱۶

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.