view in publisher's site

Light-Emitting Self-Assembled Materials Based on d8and d10Transition Metal Complexes

مواد خود - emitting بر پایه d۸ و d۱۰ انتقال فلز گذار.

ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.