view in publisher's site

Structure–Activity Correlations in Hydrodesulfurization Reactions over Ni-Promoted MoxW(1–x)S2/Al2O3 Catalysts

همبستگی ساختار - فعالیت در واکنش‌های هیدرودی سولفورزاسیون بر روی زیر گروه Mo ارتقا دهنده نی، زیر گروه a، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه a، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه b، زیر گروه

ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله General Chemistry
  • ترجمه مقاله General Chemistry
  • مقاله شیمی عمومی
  • ترجمه مقاله شیمی عمومی
  • مقاله Catalysis
  • ترجمه مقاله Catalysis
  • مقاله کاتالیز
  • ترجمه مقاله کاتالیز
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.