view in publisher's site

Nitrogen-centered radical-mediated C–H imidation of arenes and heteroarenes via visible light induced photocatalysis

واکنش رادیکال وابسته به نیتروژن H و heteroarenes از طریق نور مریی ناشی از نور مرئی

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.