view in publisher's site

Adsorptive separation on metal–organic frameworks in the liquid phase

While much attention of the MOF community has been devoted to adsorption and purification of gases, there is now also a vast body of data on the capability of MOFs to separate and purify liquid mixtures.

تفکیک پذیری در قالب‌های فلزی - ارگانیک در فاز مایع

< p > در حالی که توجه بسیاری از جامعه MOF به جذب و خالص‌سازی گازها اختصاص‌داده شده‌است، هم اکنون یک بدنه گسترده از داده‌ها در قابلیت of برای جداسازی و تصفیه مخلوط‌های مایع وجود دارد. < / p >
ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.