view in publisher's site

Adsorptive separation on metal–organic frameworks in the liquid phase

<p>While much attention of the MOF community has been devoted to adsorption and purification of gases, there is now also a vast body of data on the capability of MOFs to separate and purify liquid mixtures.</p>

جداسازی adsorptive بر روی قالب‌های فلزی - آلی در فاز مایع

با توجه به توجه بیشتر جامعه MOF به جذب و خالص‌سازی گازها، امروزه حجم وسیعی از داده‌ها بر روی قابلیت of برای جداسازی و تصفیه مخلوط مایع وجود دارد. < / p >

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.