view in publisher's site

Ultrathin graphene nanosheets derived from rice husks for sustainable supercapacitor electrodes

<p>Ultrathin graphene nanosheets were derived from rice husks <italic>via</italic> KOH activation and they showed excellent electrochemical performances.</p>

ultrathin به همراه nanosheets گرافن از husks برنج برای الکترودهای زیستی پایدار مشتق شده‌اند.

nanosheets با استفاده از husks italic < به وسیله husks / < > از طریق فعال‌سازی KOH / italic به دست آمد و عملکرد الکتروشیمیایی بسیار خوبی را نشان دادند. < / p >

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.