view in publisher's site

Separation of Gases by Pressure Swin

Abstract The recent status of pressure swing adsorption (PSA) as a process for separating multicomponent gas mixtures is reviewed. The applications of a new generation of adsorbents, such as zeolites, carbon molecular sieves, and, more recently, pore engineered molecular sieves, are described in detail. The more important theories of adsorption from gas mixtures as well as those of the PSA process are described briefly. The commercial applications of PSA the process-present and potential-are discussed at length.

جداسازی گازها با استفاده از فشار Swin

چکیده وضعیت اخیر جذب نوسان فشار (PSA)به عنوان فرایندی برای جداسازی مخلوط‌های گازی چند جزیی مورد بررسی قرار گرفته‌است. کاربردهای نسل جدیدی از جاذب‌ها، مانند زئولیت‌ها، غربال‌های مولکولی کربن، و اخیرا، غربال‌های مولکولی مهندسی شده حفره، به طور دقیق توضیح داده شده‌اند. نظریه‌های مهم‌تر در مورد جذب از مخلوط‌های گازی و فرآیند PSA به طور خلاصه توضیح داده شده‌اند. کاربردهای تجاری PSA فرآیند - موجود و بالقوه - به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند.
ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.