view in publisher's site

Monotonic and cyclic bond behavior of confined concrete using NiTiNb SMA wires. Smart Materials and Structures, 20(7), 075016

رفتار پیوند مونوتونیک و سیکلی بتن محصور شده با استفاده از سیم‌های NiTiNb SMA. مواد و سازه‌های هوشمند، ۲۰ (۷)، ۰۷۵۰۱۶

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.