view in publisher's site

Mobile Application Detection of Road Damage using Canny Algorithm

Edge detection is one of the most frequent processes in digital image processing for various purposes, one of which is detecting road damage based on crack paths that can be checked using a Canny algorithm. This paper proposed a mobile application to detect cracks in the road and with customized threshold function in the requests to produce useful and accurate edge detection. The experimental results show that the use of threshold function in a canny algorithm can detect better damage in the road.

تشخیص کاربردی تلفن همراه با استفاده از الگوریتم Canny

آشکارسازی لبه یکی از معمول‌ترین فرآیندها در پردازش تصویر دیجیتال برای اهداف مختلف است، که یکی از آن‌ها تشخیص آسیب جاده براساس مسیرهای ترک است که می‌تواند با استفاده از یک الگوریتم Canny بررسی شود. این مقاله یک برنامه کاربردی تلفن همراه را برای شناسایی ترک در جاده و با تابع آستانه سفارشی در درخواست‌ها برای ایجاد آشکارسازی لبه مفید و مفید پیشنهاد می‌کند. نتایج تجربی نشان می‌دهد که استفاده از تابع آستانه در یک الگوریتم هوشمند می‌تواند آسیب‌های بهتر را در جاده تشخیص دهد.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.