view in publisher's site

Past, Present and Future Performance: Lessons and Prospects for the Measurement of Police Performance

گذشته، حال و عملکرد آتی: درس‌های و چشم‌اندازها برای اندازه‌گیری عملکرد پلیس

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.