view in publisher's site

Comovement of Newly Added Stocks with National Market Indices: Evidence from Around the World*

ثبت سهام تازه افزوده شده با شاخص‌های مبتنیبر بازار: شواهدی از سراسر جهان

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.