view in publisher's site

Improving English language teaching through lesson study

This paper reports on how Singapore primary school grade level team uses lesson study to mediate the implementation of the English language national curriculum suggesting that teachers' curriculum deliberation enables them to problematise the current curriculum and pedagogical practices.

بهبود آموزش زبان انگلیسی از طریق درس درس

این مقاله بر آن است که چگونه تیم رده سنی مدارس ابتدایی سنگاپور از مطالعه درسی برای میانجی گری اجرای برنامه‌های درسی ملی زبان انگلیسی استفاده می‌کند و پیشنهاد می‌کند که تامل در برنامه‌های درسی معلمان آن‌ها را قادر می‌سازد تا برنامه‌های آموزشی و آموزشی کنونی را تغییر دهند.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.