view in publisher's site

Design and implementation of a drawbot using Matlab and Arduino Mega

Recent research on robots has been trying to develop intelligent robots that can match human behavior on high level intelligent tasks that require sensing, complex motion and intelligence. In the recent few years robot is given some artistic behavior that robot can sing, dance even robot can play games. This paper presents a control method for a robotic arm to let the robot to acquire another human artistic behavior “drawing”. In the proposed design MATLAB has been used for image processing interface and trajectory calculation. Value of co-ordinate position of a pixel of binary image is converted into joint angle applying inverse kinematics and servos are controlled with Arduino Mega. Sobel and Canny are applied for edge detection method and authors showed comparison between the output images after applying Sobel and Canny edge detection method. Image is given input through Matlab GUI, which is user interactive.

طراحی و اجرای یک drawbot با استفاده از نرم‌افزار Matlab و Arduino مگا

تحقیقات اخیر در زمینه ربات‌ها در تلاش برای توسعه ربات‌های هوشمند بوده که می‌توانند رفتار انسانی را در سطح بالایی از وظایف با سطح بالا تطبیق دهند که نیازمند سنجش، حرکت پیچیده و هوش است. در چند سال اخیر، ربات یک رفتار هنری دارد که ربات می‌تواند آواز بخواند، و حتی روبات قادر به بازی کردن است. این مقاله یک روش کنترل برای یک بازوی روباتیکی را نشان می‌دهد که به ربات اجازه می‌دهد تا ربات یک رفتار هنری دیگر را به دست آورد. در طراحی طرح پیشنهادی برای پردازش تصویر و محاسبه مسیر مورد استفاده قرار گرفته‌است. مقدار مختصات یک پیکسل تصویر دودویی به یک زاویه مشترک با استفاده از سینماتیک معکوس تبدیل می‌شود و servos با Arduino مگا درایو کنترل می‌شوند. Sobel و Canny برای تشخیص لبه بکار گرفته می‌شوند و محققین مقایسه بین تصاویر خروجی بعد از اعمال روش تشخیص لبه‌ای Sobel و Canny را نشان دادند. تصویر از طریق GUI Matlab، که تعاملی کاربر است، داده شده‌است.
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.