view in publisher's site

The modern flight simulator

The modern flight simulator is one of the largest and most complex types of electromechanical analogue computing equipment manufactured in production quantities for use outside the laboratory. Its history, economics, and design are considered here.

شبیه‌ساز پرواز مدرن

شبیه‌ساز پرواز مدرن یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین انواع تجهیزات محاسباتی الکترومکانیکی است که در مقادیر تولید برای استفاده در خارج از آزمایشگاه تولید می‌شود. تاریخ، اقتصاد، و طراحی در اینجا در نظر گرفته می‌شوند.
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.