view in publisher's site

Behavior of Aflatoxin during the Manufacture, Ripening and Storage of Manchego-type Cheese

ABSTRACT The behavior of aflatoxins B1, B2, G1, G2, and M1 was investigated during manufacture, ripening, refrigeration, and frozen storage of Manchego‐type cheese. More aflatoxins (per weight or volume) occurred in curd than in whey, although total quantity was greater in whey. Aflatoxins B1 B2, and M1 remained stable during ripening, but G1 and G2 levels increased. Concentration of B1, B2, and M1 decreased after 15 and 30 days refrigeration storage, but after 60 days 100% recovery occurred in the inner portion and only 60% in the outer. Concentrations of G1 and G2 also decreased during the first 30 days, but on day 60 an increase was observed, 200% in the inner and 120% in the outer portions. Aflatoxins were stable after 90 days in frozen storage.

رفتار ضد نفخ در طول تولید، تیز کردن و ذخیره پنیر نوع مانچگو

چکیده رفتار آفلاتوکسین های B۱، B۲، G۱، G۲ و M۱ در طول تولید، رسیدگی، یخچال و ذخیره‌سازی منجمد پنیر مانچگو مورد بررسی قرار گرفت. مقدار آفلاتوکسین در کشک بیشتر از کشک بود، هر چند مقدار کل آفلاتوکسین در کشک بیشتر بود. آسکوکسین‌ها B۱ B۲ و M۱ در طول رسیدن ثابت ماندند اما سطوح G۱ و G۲ افزایش یافتند. غلظت B۱، B۲ و M۱ پس از ۱۵ و ۳۰ روز نگهداری در یخچال کاهش یافت، اما پس از ۶۰ روز بازیافت ۱۰۰ % در بخش داخلی و تنها ۶۰ % در بخش خارجی رخ داد. غلظت G۱ و G۲ نیز در طول ۳۰ روز اول کاهش یافت اما در روز ۶۰ افزایشی مشاهده شد که ۲۰۰ % در بخش‌های داخلی و ۱۲۰ % در بخش‌های خارجی بود. آتورواستاتین ها بعد از ۹۰ روز نگهداری در سردخانه پایدار بودند.
ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

  • مقاله Food Science
  • ترجمه مقاله Food Science
  • مقاله علوم غذایی
  • ترجمه مقاله علوم غذایی
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.