view in publisher's site

Heart rate variability: Origins, methods, and interpretive caveats

Abstract Components of heart rate variability have attracted considerable attention in psychology and medicine and have become important dependent measures in psychophysiology and behavioral medicine. Quantification and interpretation of heart rate variability, however, remain complex issues and are fraught with pitfalls. The present report (a) examines the physiological origins and mechanisms of heart rate variability, (b) considers quantitative approaches to measurement, and (c) highlights important caveats in the interpretation of heart rate variability. Summary guidelines for research in this area are outlined, and suggestions and prospects for future developments are considered.

تغییرپذیری نرخ قلب: منشا، روش‌ها، و caveats تفسیری.

چکیده مولفه‌های تغییرپذیری نرخ قلب توجه قابل‌توجهی را در روانشناسی و پزشکی به خود جلب کرده‌اند و به معیارهای وابسته مهمی در طب سنتی و رفتاری تبدیل شده‌اند. با این حال تفسیر و تفسیر تغییرپذیری نرخ قلب، همچنان پیچیده هستند و مملو از دام‌ها هستند. گزارش حاضر، ریشه‌های فیزیولوژیکی و مکانیسم تغییرپذیری نرخ قلب را بررسی می‌کند، (b)رویکردهای کمی برای ارزیابی را در نظر می‌گیرد و (c)هشدارهای مهم را در تفسیر تغییرات ضربان قلب نشان می‌دهد. دستورالعمل‌های خلاصه برای تحقیق در این زمینه مشخص شده‌اند، و پیشنهادها و چشم‌انداز پیشرفت‌های آتی در نظر گرفته می‌شوند.
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.