view in publisher's site

Estimates of Regional and Global Life Expectancy, 1800-2001

Abstract Historians and demographers have gone to considerable trouble to reconstruct life expectancy in the past in individual countries. This overview collects information from a large body of that work and links estimates for historical populations to those provided by the United Nations, the World Bank, and other sources for 1950–2001. The result is a picture of regional and global life expectancy at birth for selected years from 1800 to 2001. The bibliography of more than 700 sources is published separately on the web.

برآوردها از زندگی منطقه‌ای و جهانی Expectancy، ۱۸۰۰ - ۲۰۰۱

چکیده Historians و جمعیت شناسان برای بازسازی امید به زندگی در گذشته در کشورهای منفرد دچار مشکل قابل‌توجهی شده‌اند. این خلاصه اطلاعات را از بدنه بزرگی از این کار جمع‌آوری می‌کند و برآورده‌ای مربوط به جمعیت‌های تاریخی را به آن‌هایی که توسط سازمان ملل متحد، بانک جهانی و منابع دیگر برای ۱۹۵۰ - ۲۰۰۱ ارائه شده‌اند، ارتباط می‌دهد. نتیجه، تصویری از امید زندگی منطقه‌ای و جهانی در زمان تولد برای سال‌های منتخب از سال ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۱ است. کتاب‌شناسی بیش از ۷۰۰ منبع به طور جداگانه در وب منتشر می‌شود.
ترجمه شده با


پر ارجاع‌ترین مقالات مرتبط:

 • مقاله Demography
 • ترجمه مقاله Demography
 • مقاله جمعیت‌شناسی
 • ترجمه مقاله جمعیت‌شناسی
 • مقاله Sociology and Political Science
 • ترجمه مقاله Sociology and Political Science
 • مقاله جامعه‌شناسی و علوم سیاسی
 • ترجمه مقاله جامعه‌شناسی و علوم سیاسی
 • مقاله Development
 • ترجمه مقاله Development
 • مقاله توسعه
 • ترجمه مقاله توسعه
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.