view in publisher's site

Comparison of Under Ballast Mat Performance With Different Support Conditions Through Laboratory Experiment and Numerical Simulation

مقایسه سیستم‌های بالاست تفکیک‌شده با شرایط پشتیبانی مختلف از طریق آزمایش آزمایشگاهی و شبیه‌سازی عددی

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.