view in publisher's site

Estimation of Weight and Torque on Bit: Assessment of Uncertainties, Correction and Calibration Methods

تخمین وزن و گشتاور بر حسب بیت: ارزیابی روش‌های تصحیح، تصحیح و درجه‌بندی

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.