view in publisher's site

Intrusion detection systems for IoT-based smart environments: a survey

One of the goals of smart environments is to improve the quality of human life in terms of comfort and efficiency. The Internet of Things (IoT) paradigm has recently evolved into a technology for building smart environments. Security and privacy are considered key issues in any real-world smart environment based on the IoT model. The security vulnerabilities in IoT-based systems create security threats that affect smart environment applications. Thus, there is a crucial need for intrusion detection systems (IDSs) designed for IoT environments to mitigate IoT-related security attacks that exploit some of these security vulnerabilities. Due to the limited computing and storage capabilities of IoT devices and the specific protocols used, conventional IDSs may not be an option for IoT environments. This article presents a comprehensive survey of the latest IDSs designed for the IoT model, with a focus on the corresponding methods, features, and mechanisms. This article also provides deep insight into the IoT architecture, emerging security vulnerabilities, and their relation to the layers of the IoT architecture. This work demonstrates that despite previous studies regarding the design and implementation of IDSs for the IoT paradigm, developing efficient, reliable and robust IDSs for IoT-based smart environments is still a crucial task. Key considerations for the development of such IDSs are introduced as a future outlook at the end of this survey.

سیستم‌های تشخیص نفوذ برای محیط‌های هوشمند based مبتنی بر IoT: یک بررسی

یکی از اهداف محیط‌های هوشمند بهبود کیفیت زندگی انسان از لحاظ راحتی و بهره‌وری است. اینترنت اشیا (IoT)به تازگی به یک تکنولوژی برای ایجاد محیط‌های هوشمند تبدیل شده‌است. امنیت و حریم خصوصی مسایل کلیدی در هر محیط هوشمند در دنیای واقعی براساس مدل IoT در نظر گرفته می‌شوند. آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سیستم‌های مبتنی بر IoT تهدیدهای امنیتی را ایجاد می‌کنند که بر کاربردهای محیطی هوشمند تاثیر می‌گذارند. بنابراین، نیاز حیاتی برای سیستم‌های تشخیص نفوذ (idss)برای محیط‌های IoT طراحی شده‌است تا حملات امنیتی مربوط به IoT که از برخی از این آسیب‌پذیری‌های امنیتی بهره‌برداری می‌کنند را کاهش دهند. به خاطر محاسبات محدود و قابلیت‌های ذخیره‌سازی دستگاه‌های IoT و پروتکل‌های خاص مورد استفاده، idss مرسوم ممکن است گزینه برای محیط‌های IoT نباشد. این مقاله یک بررسی جامع از آخرین idss طراحی‌شده برای مدل IoT، با تمرکز بر روی روش‌ها، ویژگی‌ها، و مکانیسم‌ها را ارایه می‌دهد. این مقاله همچنین بینش عمیقی را در مورد معماری IoT، آسیب‌پذیری امنیتی در حال ظهور، و ارتباط آن‌ها با لایه‌های معماری IoT فراهم می‌کند. این اثر نشان می‌دهد که با وجود مطالعات قبلی در مورد طراحی و اجرای of برای نمونه IoT، توسعه idss کارآمد، قابل‌اطمینان و مقاوم برای محیط‌های هوشمند IoT هنوز یک کار ضروری است. ملاحظات کلیدی برای توسعه چنین idss به عنوان چشم‌انداز آینده در پایان این بررسی معرفی می‌شوند.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.