view in publisher's site

Plasticity of Nigerian lateritic soil admixed with selected admixtures

The plasticity characteristics (liquid limit, plastic limit and plasticity index) and cation-exchange capacity (C EC) of lateritic soil treated with up to 10% of iron ore tailing (IOT) and waste wood ash (WWA) were evaluated using laboratory tests and regression analysis. The results showed an initial increase in the cation-exchange capacity up to 8% IOT content and 2% WWA content. The liquid limit and plastic limit initially increased with higher IOT content and then decreased, while for WWA-treated soil, the liquid limit and plastic limit decreased up to 2% WWA content and then increased up to 10% WWA content. The plasticity index decreased up to 8% for IOT and 6% for WWA and thereafter increased with increase in IOT and WWA contents, respectively. Regression analysis showed a close relationship between the experimental values and the predicted values for both IOT- and WWA-treated lateritic soil. From the results, WWA is more potent than IOT as an additive for improving the plasticity of treated lateritic soils. An optimal blend of 8% IOT and 6% WWA contents with lateritic soil improved the consistency indices for use as a subgrade material in lightly trafficked roads.

مخلوط کردن خاک lateritic نیجریه‌ای مخلوط با افزودنی‌های انتخابی

خصوصیات خمیری (حد مایع، حد خمیری و شاخص خمیری)و ظرفیت تبادل کاتیونی (C EC)خاک lateritic تیمار شده با بیش از ۱۰ % از باطله سنگ‌آهن و خاکستر چوب (WWA)با استفاده از تست‌های آزمایشگاهی و آنالیز رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده افزایش اولیه در ظرفیت تبادل کاتیون تا ۸ درصد محتوا و محتوای WWA ۲ درصد است. حد مایع و حد خمیری در ابتدا با محتوای IOT بالاتر افزایش یافت و سپس کاهش یافت، در حالی که برای خاک تیمار شده با WWA، حد مایع و حد پلاستیکی تا ۲ % WWA کاهش یافت و سپس تا ۱۰ % WWA افزایش یافت. شاخص خمیری تا ۸ درصد برای IOT و ۶ درصد برای WWA کاهش یافت و بعد از آن با افزایش میزان IOT و contents افزایش یافت. تحلیل رگرسیون یک رابطه نزدیک بین مقادیر تجربی و مقادیر پیش‌بینی‌شده برای هر دو خاک IOT و WWA نشان داد. از نتایج، WWA قوی‌تر از IOT است به عنوان یک افزودنی برای بهبود پلاستیسیته خاک تیمار شده. ترکیب بهینه ۸ درصد IOT و ۶ درصد WWA با خاک lateritic شاخص‌های ثبات برای استفاده را به عنوان بس‌تر نرم در جاده‌های قاچاق سبک بهبود بخشید.

ترجمه شده با

Download PDF سفارش ترجمه این مقاله این مقاله را خودتان با کمک ترجمه کنید
سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

95/12/18 - با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس و کروم٬ چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.