view in publisher's site

Scientific Opinion on the re-evaluation of Amaranth (E 123) as a food additive

Abstract The Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of Amaranth (E 123). Amaranth has been previously evaluated by JECFA in 1972, 1975, 1978 and 1984, and the SCF in 1976, 1979 and 1983. In 1984 the SCF set an ADI for Amaranth of 0‐0.8 mg/kg bw/day based on results from a 90‐day rat study. In contrast, in 1984 JECFA allocated an ADI of 0‐0.5 mg/kg bw/day Amaranth based on a long‐term carcinogenicity study in rats. In evaluating the overall toxicological database on Amaranth, the Panel concludes that the point of departure for establishing an ADI for Amaranth can be defined as 15 mg/kg bw/day, taking both the results from the 2‐year study and the reproductive and developmental toxicity studies into account. Therefore using an uncertainty factor of 100, the Panel establishes an ADI for Amaranth of 0.15 mg/kg bw/day. The Panel concludes that at the maximum permitted level of use and/or reported use levels of Amaranth (Tier 2), estimates of anticipated exposure for children (1–14 years old) are around 30 times lower than the ADI of 0.15 mg/kg bw/day at the high percentiles (95th/97.5th). However, for adults the anticipated exposure to Amaranth at the 97.5th percentile can be up to 6 times higher than the ADI. The Panel also notes that main contributors to total anticipated exposure to Amaranth for adults were from aperitif wine drinks and Americano. The Panel notes that anticipated exposure to these uses have been made with the maximum permitted levels of use for Americano although no usage value for this beverage was provided by industry, and with the maximum reported levels of use for aperitif wine drinks, which were reported by Industry to be at the same level as the maximum permitted level.

نظر علمی درباره ارزیابی مجدد of (E ۱۲۳)به عنوان یک افزودنی غذایی

چکیده هییت بر روی مواد افزودنی غذایی و مواد مغذی اضافه‌شده به غذا، یک نظر علمی را برای ارزیابی ایمنی of (E ۱۲۳)ارایه می‌دهد. amaranth قبلا توسط JECFA در سال‌های ۱۹۷۲، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۴ و the در ۱۹۷۶، ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ ارزیابی شده‌است. در سال ۱۹۸۴ SCF یک ADI را برای amaranth ۰ - ۰.۸ mg / kg bw بر حسب نتایج یک مطالعه ۹۰ روزه موش تنظیم کرد. در مقابل، در سال ۱۹۸۴ JECFA یک ADI of ۰ - ۰.۵ میلی‌گرم بر kg / day amaranth را براساس یک مطالعه دراز مدت در موش‌ها اختصاص داد. در ارزیابی پایگاه‌داده کلی toxicological در amaranth، هییت منصفه به این نتیجه می‌رسد که نقطه حرکت برای ایجاد یک ADI برای amaranth می‌تواند به شکل ۱۵ L / kg bw / day تعریف شود، که هر دو نتایج حاصل از مطالعه ۲ ساله و مطالعات سمیت باروری و رشد را در نظر می‌گیرد. بنابراین، با استفاده از ضریب عدم قطعیت ۱۰۰، هییت منصفه، یک ADI را برای amaranth ۰ / ۰ میلی‌گرم در روز ایجاد می‌کند. هییت منصفه به این نتیجه می‌رسد که در حداکثر سطح مجاز استفاده و / یا گزارش‌شده از سطوح of (Tier ۲)، برآورده‌ای پیش‌بینی‌شده پیش‌بینی‌شده برای کودکان (۱ تا ۱۴ ساله)حدود ۳۰ برابر کم‌تر از the / ۰ میلی‌گرم در روز در محدوده بالایی (۹۵th / ۹۷)هستند. ۵). با این حال، برای بزرگسالان در معرض خطر قرار گرفتن در سال ۹۷. ۵ درصد ممکن است ۶ برابر بیشتر از the باشد. همچنین هییت منصفه اشاره می‌کند که مشارکت کنندگان اصلی در کل نوردهی پیش‌بینی‌شده برای بزرگسالان از نوشیدنی‌های الکلی aperitif و Americano بودند. هییت منصفه اشاره می‌کند که در معرض قرار گرفتن در معرض این نوشیدنی‌ها با حداکثر سطح مجاز استفاده برای Americano ایجاد شده‌است، اگرچه هیچ مقدار مصرف برای این نوشیدنی توسط صنعت ارایه نشده است، و با حداکثر میزان گزارش‌شده استفاده برای نوشیدنی‌های شراب aperitif، که توسط صنعت گزارش شده‌است تا در سطح مشابه بیش‌ترین سطح مجاز باشد.
ترجمه شده با

سفارش ترجمه مقاله و کتاب - شروع کنید

با استفاده از افزونه دانلود فایرفاکس چکیده مقالات به صورت خودکار تشخیص داده شده و دکمه دانلود فری‌پیپر در صفحه چکیده نمایش داده می شود.